Достава Огласа о јавном увиду и ПДР брза саобрацајница за KГ