Вести Јавне расправе и конкурси Конкурси

ИНТЕРНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног местау Општинској управи општине Лапово

На основу чл. 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (”Службени гласник Републике Србије” бр. 21/16, 113/17, 95/18, 113/17- др.закон , 95/18-др. закон , 114/2021 и 82/23), члана 5. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (”Службени гласник Републике Србије”,број 107/2023), вршилац дужности начелника Општинске управе општине Лапово, оглашава

ИНТЕРНИ КОНКУРС за попуњавање извршилачког радног места
у Општинској управи општине Лапово

Радно место – службеник за интерну ревизију

I Орган/служба/организација у којој се радно место попуњава:
Општинска управа општине Лапово у Лапову у ул. Његошева бр.18


II Радно место које се попуњава:
Службеник за интерну ревизију у звању саветника, самостално извршилачко радно место, број
извршилаца -1


III Опис послова радног места: обавља најсложеније послове ревизије, руководи ревизијама
система, ревизијама усаглашености, финансијским ревизијама, ревизијама информационих
технологија и ревизијама успешности или комбинације наведених типова ревизија; пружа савете
руководству и запосленима; учествује у изради нацрта стратешког и годишњег плана ревизије,
учествује у одржавању организационих и професионалних етичких стандарда, сачињава
периодичне и годишње извештаје за послове које реализује у извештајном периоду, обавља и
друге послове по налогу руководиоца.


IV Услови за рад на радном месту:
Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним академским
студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер
струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или
специјалистичким студијама на факултет, најмање три године радног искуства у струци, положен
испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору, као и потребне компетенције за
обављање послова радног места.


V Место рада:
Лапово у ул. Његошева бр.18


VI Компетенције које се проверавају у изборном поступку:
У изборном поступку проверавају се посебне функционалне компетенције и мотивација за рад на
радном месту.


VII Поступак и начин провере компетенција:
1. Посебне функционалне компетенције:
Посебна функционална компетенција за област рада, послови ревизије, (међународни стандарди у области интерне ревизије у јавном сектору и кодекс струковне етике; методе и алати интерне ревизије, ревизијa система, ревизијa успешности, финансијскa ревизијa, ревизију информационих технологија и ревизијa усаглашености са прописима; Косо моделинтерне контроле; поступак спровођења годишњег плана интерне ревизије. Провериће се усмено путем усмене симулације)
Посебна функционална компетенција- релеватни прописи из делокруга радног места – Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о буџетском систему, Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору, провериће се усмено путем усмене симулације
2. Процена мотивације за рад на радном месту и прихватање вредности јединице локалне
самоуправе провериће се путем разговора са Комисијом.


VIII Право учешћа на интерном конкурсу:
На интерном конкурсу могу да учествују службеници запослени на неодређено време у Општинској управи општине Лапово.
Право учешћа на интерном конкурсу имају службеници у истом звању или службеници који испуњавају услове за напредовање у звање у које је разврстано радно место које се попуњава.


IX Пријава на интерни конкурс врши се на прописаном обрасцу пријаве
Образац пријаве на овај конкурс доступан је на интернет презентацији органа или га лица могу
добити на писарници Општинске управе општине Лапово.
Приликом предаје пријаве на интерни конкурс, пријава добија шифру под којом подносилац
пријаве учествује у даљем изборном поступку.
Подносилац пријаве биће обавештен о додељеној шифри у року од три дана од дана пријаве путем
имејл адресе.


X Рок за подношење пријаве на интерни конкурс:
Рок за подношење пријаве је 8 дана и почиње да тече од 26.3.2024. године и завршава се 2.4.2024.
године.
Лице задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Татјана Милетић, контакт телефони:
034/6851-363;


XI Адреса на којој се подноси пријава за интерни конкурс:
• Општинска управа Лапово ул Његошева бр. 18 са назнаком ˮЗа интерни конкурсˮ,
• Лично на писарници Општинске управе Лапово
• Путем поште.


XII Докази који се достављају током изборног поступка:
– оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема;
– оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима;
– оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци
– оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању службеника или решења да је
службеник нераспоређен;
Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, као поверени посао).
Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017.
године у основним судовима, односно општинским управама.
Фотокопије које нису оверене од стране надлежног органа неће се разматрати.


НАПОМЕНА: Одредбом члана 103. Закона о општем управном поступку (ˮСл. гласник РСˮ бр.
18/16), за кандидате прибавља
– доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/ доказ о
положеном правосудном испиту;
Потребно је да учесник конкурса у обрасцу пријаве у делу Изјава, заокружи на који начин жели да
се овај податак прибави из службене евиденције.


XIII Место, дан и време када ће се спроводити изборни поступак:
Изборни поступак ће се спроводити почев од 3.4.2024. године, са почетком у 10 часова у сали
Скупштине општине, ул. Његошева бр.18
Напоменe: Неблаговремене, непотпуне или неразумљиве пријаве и пријаве уз које нису
приложени сви потребни докази у оригиналу или овереној фотокопији биће одбачене

 

Образац пријаве

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *