Jавни огласи отуђења

ЈАВНИОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА РАДИ ОТУЂЕЊА НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО"

На основу члана 17. и 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (“Сл. гласник РС”, бр.16/2018, 79/2023) , члана 8. и 9. Одлуке о прибављању, располагању, управљању и коришћењу ствари у јавној својини Општине Лапово (“Службени гласник општине Лапово” бр.19/21) и Одлуком о покретању поступка отуђења непокретности јавним надметањем из јавне својине општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, број 6/2024), Скупштина општине Лапово, на седници одржаној дана 10. јуна 2024. године, објављује:

Ј А В Н И О Г Л А С
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА РАДИ ОТУЂЕЊА
НЕПОКРЕТНОСТИ ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО

ЈАВНИ ОГЛАС О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА РАДИ ОТУЂЕЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО"

На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи („Сл. гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 – др. закон, 9/2020, 52/2021, 62/23), члана 21. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени гласник општине Лапово“, бр. 19/21) и члана 6. Одлуке о покретању поступка отуђења неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Лапово (”Службени гласник општине Лапово”, број 6/24), Одељење за урбанизам, имовинско правне и стамбено комуналне послове, расписује

Ј А В Н И   О Г Л А С
О СПРОВОЂЕЊУ ПОСТУПКА ЈАВНОГ НАДМЕТАЊА РАДИ ОТУЂЕЊА НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ЛАПОВО