Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове

Руководилац - Зорица Миличић

Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове, у оквиру своје надлежности обавља послове: писарнице, информисање грађана о начину остваривања права и обавеза код општинских органа управе; оверу потписа, рукописа и преписа; вођење бирачких спискова; спровођење прописа о управи и канцеларијском пословању за општинску управу; послове архиве; управни послови у области грађанских стања; матичних књига; књиге држављана; поверене послове борачко-инвалидске заштите; послове из области предшколског, основног и средњег образовања; послове из области социјалне заштите и финансијске подршке породици са децом; остваривање права на стицање статуса енергетски угроженог купца електричне енергије; послове управљања људским ресурсима; стручну и административну подршку у обављању послова Општинског штаба за ванредне ситуације; информатичке послови и послове одржавања рачунарске опреме; одржавање хигијене у пословним просторијама, административно техничке послове за Скупштину општине, председника Општине и Општинско веће, а нарочито послове увези са припремом и одржавањем седница Скупштине општине, председника Општине, Општинског већа и радних тела Скупштине, обраду материјала са седница, припремање прописа и других аката у области локалне самоуправе и другим областима које нису у делокругу одељења општинске управе, праћење њиховог спровођења, вођење евиденције и записника о одржаним седницама и друге послове из ове области.

- Одсек за заједничке и скупштинске послове

Шеф Одсека – Мирјана Петковић