Скупштина општине је највиши орган Општине који врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом и Статутом општине Лапово.

Скупштина општине Лапово, у складу са законом:

1. доноси Статут општине и пословник Скупштине општине;
2. доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
3. утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада;
4. доноси план развоја Општине, планске документе јавних политика, средњорочне планове и друге планске документе, у складу са законом;
5. доноси просторни и урбанистички план Општине;
6. доноси прописе и друге опште акте из надлежности општине;
7. расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
8. образује и уређује организацију и рад организација и служби за потребе Општине;
9. оснива јавна предузећа и друштва капитала за обављање делатности од општег интереса у складу са законом и овим статутом, даје сагласност на законом одређене опште и друге правне акте и радње јавног предузећа, односно друштва капитала, ради заштите општег интереса;
10. оснива установе и организације у области предшколског образовања васпитања, основног образовања, културе, социјалне заштите, примарне здравствене заштите, физичке културе, спорта, дечје заштите и туризма, прати и обезбеђује њихово функционисање и доноси акт о мрежи јавних предшколских установа и јавних основних школа на територији општине на основу критеријума које утврди Влада;
11. именује и разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је оснивач, даје сагласност на статут јавног предузећа и врши друга права оснивача у складу са законом и оснивачким актом;
12. именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора установе, организације и службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са законом;
13. бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
14. именује изборну комисију за спровођење избора за одборнике скупштине општине, у складу са законом;
15. поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине;
16. бира и разрешава председника Општине и, на предлог председника Општине, бира заменика председника Општине и чланове Општинског већа;
17. именује и разрешава главног урбанисту;
18. усваја Кадровски план;
19. уређује услове и начин обављања комуналних делатности, права и обавезе корисника комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин вршења надзора над обављањем комуналних делатности, оснива јавна предузећа за обављање комуналне делатности, односно поверава обављање тих делатности друштву капитала или предузетнику, прописује опште услове одржавања комуналног реда и мере за њихово спровођење;
20. доноси годишње и средњорочне програме уређивања грађевинског земљишта; одлучује о отуђењу грађевинског земљишта у складу са законом и прописом Општине;
21. доноси локалну стамбену стратегију у складу са Националном стамбеном стратегијом, акциони план за њено спровођење и програме стамбене
подршке, може основати јавну стамбену агенцију у складу са законом, као и правно лице за обављање послова од јавног интереса у области становања;
22. уређује коришћење пословног простора који је у јавној својини Општине, уређује висину закупнине пословног простора и врши друге послове у вези са коришћењем пословног простора, у складу са законом и другим актима Општине;
23. уређује критеријуме и поступак давања станова у закуп и њихове куповине;
24. прописује висину закупнине за коришћење стамбених зграда, станова и гаража у јавној својини Општине;
25. ближе уређује коришћење, одржавање и управљање стварима у јавној својини Општине;
26. уређује начин коришћења превозних средстава у јавној својини Општине;
27. уређује ближе услове за обављање такси превоза путника;
28. доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове, у складу са стратешким документима и интересима и специфичностима Општине и утврђује посебну накнаду за заштиту и унапређење животне средине;
29. доноси годишњи програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, утврђује противерозионе мере и њихово спровођење, одлучује о
привођењу пашњака другој култури;
30. доноси програм развоја туризма у складу са Стратегијом; утврђује висину боравишне таксе на територији Општине;
31. доноси локални акциони план за борбу против корупције на нивоу Општине и образује стално радно тело за праћење спровођења локалног акционог плана;
32. доноси програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака, уређује држање и заштиту домаћих животиња и кућних љубимаца, у складу са законом;
33. доноси оперативни план за воде II реда, одређује место и начин коришћења воде за рекреацију, укључујући и купање;
34. доноси акциони план за спровођење Националне стратегије за младе на територији Општине, може основати канцеларију за младе;
35. доноси програм и план енергетске ефикасности;
36. одлучује о прибављању и отуђењу непокретности у јавној својини Општине, заснивању хипотеке на непокретностима у јавној својини Општине, као и о преносу права својине на другог носиоца права јавне својине;
37. одлучује о улагању ствари у јавној својини Општине и права у капитал јавног предузећа и друштва капитала чији је оснивач, у складу са законом;
38 одлучује о преносу права коришћења на стварима у својини Општине, установама, јавним агенцијама и другим организацијама чији је оснивач
Општина;
39. одлучује о давању концесије када су јавна тела и предмет концесије у надлежности Општине, даје сагласност на концесиони акт;
40. даје сагласност и усваја предлог пројекта јавно-приватног партнерства, даје сагласност на нацрт јавног уговора у пројекту јавно-приватног партнерства и даје овлашћење председнику Општине да потпише јавни уговор у име Општине;
41. образује Штаб за ванредне ситуације, доноси план и програм развоја система заштите и спасавања;
42. утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону;
43. утврђује висину доприноса за уређивање грађевинског земљишта;
44. утврђује накнаду за комуналне услуге и даје сагласност на одлуку о промени цена комуналних услуга, у складу са законом;
45. утврђује критеријуме и поступак за регресирање трошкова боравка у предшколској установи за децу из материјално угрожених породица;
46. доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
47. прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
48. даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
49. оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;
50. подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Општине;
51. предлаже Влади Републике Србије утврђивање јавног интереса за експропријацију у корист Општине;
52. даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
53. разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета;
54. одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, хуманитарним и другим организацијама;
55. информише јавност о свом раду;
56. покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну
самоуправу;
57. доноси одлуку о организовању, финансирању и условима рада саветника за заштиту права пацијената;
58. утврђује празник Општине;
59. даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;
60. уређује поступак, услове и критеријуме за додељивање јавних признања и почасних звања које додељује Општина и одлучује о додели јавних
признања и почасних звања;
61. одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места;
62. разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавих служби чији је оснивач или већински власник општина;
63. разматра годишњи извештај главног урбанисте о стању у простору;
64. усваја Етички кодекс понашања функционера;
65. обавља и друге послове утврђене законом и Статутом општине Лапово.