Одељење за интерну ревизију

Интерна ревизија општине Лапово обавља следеће послове:
•       провере примене закона и поштовања правила интерне контроле;
•       оцене система интерних контрола у погледу њихове адекватности, успешности и потпуности;
•       ревизије начина рада који представља оцену пословања и процеса, укључујући и нефинансијске операције, у циљу оцене економичности, ефикасности и успешности;
•       успостављања сарадње са екстерном ревизијом;
•       пружања саветодавних услуга које се састоје од савета, смерница, обука, помоћи или других услуга у циљу повећања вредности и побољшања
процеса управљања датом организацијом, управљања ризицима и контроле;
•       увођења и примене стандарда контроле у складу са међународно признатим стандардима, израде методолошких упутстава и приручника из области материјално-финансијског управљања у субјектима ревизије;
•       достављања годишњег извештаја о раду Централној јединици за хармонизацију у складу са законом; 

•       успостављања сарадње са другим органима и обавља друге послове у складу са законом, Статутом и другим прописима.

Интерни ревизор кориснику јавних средстава помаже да оствари циљеве путем систематичне оцене процеса управљања ризицима, контрола и
управљања уопште са циљем да:
•       утврди да ли се поштују прихватљиве политике и процедуре,
•       установи усаглашеност са законима и прописима,
•       оцени процедуре за управљање ризицима,
•       процени економичност, ефикасност и ефективност операција,
•       утврди да ли су финансијски и други подаци потпуни и тачни,
•       утврди да ли су међусобни односи између различитих руководећих структура успостављени на одговараћи начин, и да ли је међусобно извештавање између чланова руководсво поуздано и благовремено,
•       потврди да се средства адекватно чувају и
•       обезбеди тачност, поузданост и благовременост важних финансијских, управљачких и оперативних података.
Наведене послове интерни ревизор обавља код директних и индиректних корисника буџетских средстава, јавних предузећа чији је оснивач општина
Лапово.
У складу са Међународним стандардима професионалне праксе интерне ревизије донети су акти којима је прописан начин рада, делокруг, овлашћења и одговорност ревизора у поступку вршења ревизија и то: Повеља интерне ревизије и Етички кодекс интерне ревизије.

У складу са Међународним стандардима професионалне праксе интерне ревизије донети су акти којима је прописан начин рада, делокруг,
овлашћења и одговорност ревизора у поступку вршења ревизија и то: Повеља интерне ревизије и Етички кодекс интерне ревизије.

Прописи из интерне финансијске контроле у јавном сектору:
•       члан 2, чланови 80-83. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013
– испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020)
•       Правилник о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 99/2011 и 106/2013)
•       Правилник о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 89/2019)
•       Правилник о условима и поступку полагања испита за стицање звања овлашћени интерни ревизор у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр.
9/2014) и
•       Правилник о стручном усавршавању овлашћених интерних ревизора у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 15/2019).

Повеља интерне ревизије Општине ЛаповоЕтички кодекс интерне ревизије Општине Лапово