Скупштину општине Лапово чине одборници које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, у складу са законом и Стаутом Општине Лапово. Скупштина општине се сматра конституисаном избором председника Скупштине и постављењем секретара Скупштине.

Скупштина општине Лапово има 21 одборника који се бирају на 4 године.

Изабрани одборници полажу заклетву која гласи: "Заклињем се да ћу се у раду Скупштине општине Лапово придржавати Устава, закона и Статута Општине Лапово и да ћу часно и непристрасно вршити дужност одборника, руководећи се интересима грађана општине Лапово".

Право је и дужност одборника да учествује у раду Скупштине општине, и њених радних тела, предлаже Скупштини општине расправу о одређеним питањима, предлаже радном телу Скупштине општине да организује јавно слушање о предлозима прописа и одлука о којима одлучује Скупштина општине, подноси предлоге одлука и других аката из надлежности Скупштине и даје амандмане на предлоге прописа, поставља питања везана за рад органа Општине и учествује у другим активностима Скупштине општине. Право је одборника да буде редовно обавештаван о питањима од утицаја на вршење одборничке дужности, да од органа и служби тражи податке који су му потребни за рад.

Права и дужности одборника ближе се уређују Пословником Скупштине општине.

Одборници Скупштине општине Лапово су:

 • Мирела Раденковић – председница СО
 • Радосав Павловић – заменик председника СО
 • Иван Шишковић
 • Мирела Ћибић Златковић
 • Срђан Мујковић
 • Милан Шљивић
 • Миливоје Станковић
 • Јелена Михајловић Трајковић
 • Ана Вељковић
 • Александар Петровић
 • Спасена Златковић
 • Славиша Миличић
 • Иван Дробњак
 • Иван Милојковић
 • Ирена Протић
 • Марко Танасковић
 • Славољуб Ивковић
 • Горан Спасојевић
 • Драгана Крстић
 • Давор Златковић
 • Славиша Петровић