Одељење за буџет, привреду и финансије

Одељење за буџет, привреду и финансије

Руководилац – Иван Гајић

Одељење за буџет, привреду и финансије у оквиру своје надлежности обавља послове који се односе на: израду нацрта Одлуке о буџету, припремање и израда месечних, тромесечних планова и квота директних корисника буџетских средстава и у њиховој надлежности индиректних и осталих корисника буџетских средстава за извршење буџета, вршење послова разматрања и анализирања захтева за финансирање директних, индиректних и осталих корисника буџетских средстава и предлаже висину средстава за исте, вршење послова праћења прихода и примања и предлагање мера за њихово остварење, вршење послова праћења наменског трошења расхода и издатака у складу са Одлуком о буџету, вршење послова управљања дугом у складу са законом, вршење послова буџетског рачуноводства и извештавања за кориснике буџетских средстава, вођење главне књиге трезора и помоћних књига буџета општине, управљање финансијским информационим системом, вршење послова расподеле финансијских средстава корисницима буџета у складу са одобреним апропријацијама, вршење послова састављања консолидованих финансијских извештаја, вршење послова ликвидатуре, благајничког пословања, обрачуна плата, вршење послова контроле пословних књига, извештаја, помоћних евиденција и друге документације код корисника буџетских средстава, вршење послова доношења програма и пројеката из области пољопривреде, вршење послова израде одлука и уговора и спровођење прописа из области пољопривреде, шумарства и водопривреде ,послови матичне евиденције у сточарству. вршење послова за потребе привреде и предузетништва, вршење послова у поступку јавних набавки у складу са законом, послове локалног економског развоја и канцеларије за младе, вршење послова за остваривање права избеглица, интерно расељених лица.. Утврђивање, наплата и контролу локалних изворних прихода и других облика јавних прихода у складу са Законом и општинским одлукама, старање о правима и обавезама пореских обвезника, вршење канцеларијске и теренске контроле пореских обавеза ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореских обавеза, вршење послова издавања уверења и потврда о чињеницама о којима води службену евиденцију, примењивање јединственог информационог система и вођење пореског књиговодства за локалне јавне приходе, вршење послова израде пореског завршног рачуна, вођење првостепеног управног поступка против управних аката донетих у пореском поступку. Послове израде правних и других аката везаних за јавне набавке, припрему плана набавке, учествовање у изради конкурсне документације и пружање стручне помоћи Комисији за јавне набавке.

Поверени послови Министарства одбране и послови ванредних ситуација – цивилна заштита.

–  Одсек за послове локалне пореске администрације и јавних набавки

Шеф Одсека – Марија Миличић