Пољопривреда

У циљу подстицања развоја пољопривреде, као гране која је у прошлом веку била ослонац развоја привреде Лапова, општина Лапово сваке године Одлуком о буџету, опредељује одређена средства за за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на територији општине Лапово, са тенденцијом повећања износа тих средстава у свакој наредној години.

Расписивањем Јавног позива за остваривање права на подстицаје по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја на подручју општине Лапово, пољопривредницима се, у складу са њиховим тренутним потребама додељују бесповратна средства у виду субвенција. Неке од мера које су предвиђене Програмом су: набавка опреме за мужу, хлађење и чување млека на фарми, набавка опреме за живинарске фарме за производњу конзумних јаја, подизање нових или обнављање постојећих вишегодишњих засада воћњака, хмеља и винове лозе, подизање и опремање пластеника за производњу поврћа, воћа, цвећа и расадничку производњу, набавка и подизање жичаних ограда око вишегодишњих засада, машина за заштиту биља, машина, уређаја и опреме за наводњавање усева и набавка опреме за пчеларство.

Данас, највећу логистику али и сву другу врсту помоћи пољопривредницима пружа служба за пољопривреду Општинске управе општине Лапово, као и Удружење пољопривредних произвођача „Лапово“, под чијим именом је регистрована и основна одгајивачка организација у сточарству. Сарадња са пољопривредницима огледа се у пружању стручне помоћи и преношењу знања члановима удружења, организовању стручних предавања, саветовања, семинара, сајмова, трибина, екскурзија, изложби, смотри, као и других видова стручних оспособљавања, упознавању пољопривредника са актуелном законском регулативом, обележавању и вођењу матичне евиденције у сточарству, пословима регистрације и пререгистрације газдинстава, израду конкурсне документације за крeдите и субвенције.

Допринос развоју пољопривреде даје и рад Удружења пчелара „Лапово“ са 30 чланова и 1.127 кошница чији се број последњих година знатно увећава, као и Удружење воћара и виноградара „Црвени брег“ са преко 20 чланова, углавном младих људи који из године у годину увећавају вишегодише засаде воћа.

Такође, једна од мера подстицаја развоју пољопривреде на територији општине Лапово је и уређење пољских и некатегорисаних путева, на коме се активно ради од 2020. године.

Пољопривредно становништво

Општина Лапово у свом саставу има два насељена места: Лапово варош и Лапово село, при чему се доминантан део становништва налази у Лапову вароши, док је незнатан број становника у руралним областима општине.

Статистички подаци показују да се 1/3 од укупног броја домаћинстава бави неком врстом пољопривредне производње, а да се од укупне површине пољопривредног земљишта активно обрађује нешто више од ½.

Ратарство

Општина Лапово смештена је у средишњем делу тока Велике Мораве, између њених притока река Раче и Лепенице, што је чини погодном је за производњу ратарских култура. Производња жита је најзаступљенији вид примарне ратарске производње у општини Лапово. Повољни климатски и земљишни услови су довели до значајне производње кукуруза и пшенице која је утицала у великој мери и на развој сточарства на територији општине Лапово.

Сточарство

Традиционално, Лапово је одувек била познато по сточарској производњи, пре свега музних крава, товних јунади и свиња. Веома погодни природни услови, а пре свега постојање квалитетног земљишта за производњу сточне хране, омогућили су да се сточарством бави највећи број пољопривредних газдинстава. 

На основу броја грла стоке и њиховог учешћа у укупној сточарској, а самим тим и пољопривредној производњи, закључак је да је говедарство најважнија грана, а затим следе свињарство, овчарство па чак и пчеларство које је у експанзији. Последњих година значајан је пораст овчарске производње како по броју грла тако и по квалитету.

Воћарство

Ниско побрђе општине представља крајњи изданак планине Рудник. Оваква конфигурација терена, уз присуство осталих фактора (климе, услова за наводњавање и сл.), погодује развоју воћарства и виноградарства. Овакви услови највише погодују узгоју, пре свега шљиве, трешње, крушке, лешника, али и других врста воћа уз примену адекватне неге и заштите. Иако се становништво воћарском и виноградарском производњом углавом бави ради задовољења сопствених потреба, последњих година приметан је раст плантажне производње тржишног карактера. Од воћарских култура узгајаних на територији општине, култура шљиве заузима водеће место.