Систематизација радних места

Правилник о организацији и систематизацији радних места

Правилником о организацији и систематизацији радних места у Општинској управи општине Лапово уређују се организационе јединице и њихов делокруг, руковођење организационим јединицама, називи и описи радних места, звања у којима су радна места разврстана, потребан број запослених за свако радно место, врста и степен образовања, радно искуство и други услови за рад на сваком радном месту у Општинској управи општине Лапово.