Председник општине може да има једног помоћника који обавља послове из области економског развоја или урбанизма, примарне здравствене заштите, заштите животне средине, туризма, пољопривреде, комуналне делатности и др.

Помоћник председника општине покреће иницијативе, предлаже пројекте и даје мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој Општине у области за коју је постављен и врши и друге послове по налогу председника општине.

Председник општине поставља и разрешава помоћника, који обавља послове најдуже док траје дужност председника општине.

Помоћник председника општине поставља се у Кабинету председника општине.

Помоћник председника општине - Милан Крстић.