Радна тела Скупштине општине

За разматрање појединих питања из надлежности Скупштине, давање мишљења на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина и вршење других послова у складу са Статутом и Пословником, образују се стална и повремена радна тела Скупштине.

Стално радно тело прати стање у области за коју је образовано, извештава Скупштину о томе и Скупштини предлаже мере за побољшање стања у области за коју је основано.

Чланови сталних радних тела бирају се из реда одборника и грађана, на мандатни

период за који су изабрани и одборници Скупштине.

Стална радна тела Скупштине су:

1. Одбор за административно-мандатна питања,

2. Одбор за буџет и финансије,

3. Одбор за урбанизам, привреду и ванпривредне делатности,

4. Одбор за пољопривреду, шумарство и заштиту животне средине.

1. Одбор за административно-мандатна питања

Одбор за административно-мандатна питања припрема и предлаже прописе којима се уређују питања остваривања права и дужности одборника, доноси појединачне акте о статусним питањима одборника и лица која бира, именује и поставља Скупштина, разматра предлоге за престанак мандата појединих одборника и о томе подноси Скупштини извештај са предлогом за утврђивањем престанка мандата одборника, разматра извештај Изборне комисије и уверења о избору одборника и подноси Скупштини извештај са предлогом за потврђивање мандата, а разматра и друга питања у вези са мандатно-имунитетним правима одборника.

Чланови:

1. Јелена Михајловић Трајковић- председница

2. Иван Шишковић 

3. Ирена Протић 

4. Никола Матејић

5. Саша Николић

2. Одбор за буџет и финансије

Одбор за буџет и финансије разматра и даје мишљење на нацрте и предлоге одлуке о буџету и завршном рачуну и друге акте који се односе на финансирање општине, извештаје о реализацији буџета, друга питања из области финансија и допуне буџета.

Чланови:

1. Иван Шишковић - председник

2. Јелена Михајловић Трајковић 

3. Александар Петровић

4. Миливоје Станковић

5. Бојан Стојановић

3. Одбор за урбанизам, привреду, и ванпривредне делатности

Одбор за урбанизам, привреду и ванпривредне делатности:

- разматра предлоге одлука општих аката и других питања из области урбанизма,

-прати и разматра питања која се односе на развој привредних делатности,предузетништва, старих заната, као и друга питања од значаја за свих привредних грана,

- разматра предоге одлука и других аката који се односе на уређење, обављање и развој комуналних делатности, уређивање и коришћење градског грађевинског земљишта, пословног простора и сл.

- разматра предлоге из области развој туризма, угоститељства и других делатности,

- разматра нацрте и предлоге одлука из области културе, образовања, здравствене заштите, социјалне заштите, друштвене бриге о деци и омладини, спорта и осталих ванпривреднихделатности,

- одлучује и доноси појединачне акте (закључке, решења, сагласности које нису статусног питања).

Чланови:

1. Милан Шљивић - председник

2. Марко Танасковић,

3. Давор Златковић,

4. Марија Адамовић,

5. Бобан Крстић

4. Одбор за пољопривреду, шумарство и заштиту животне средине

Одбор за пољопривреду, шумарство и заштиту животне средине:

- разматра питања коришћења и уређења пољопривредног земљишта и развоја села, унапређења пољопривредне производње и сл.

- разматра питања спровођења послова и мера на унапређењу ратарства, сточарства, воћарства и сл.

- разматра и спроводи предлоге из области водопривреде, која произилазе из законских прописа,

- доноси појединачне акте из области заштите природних добара и животне средине и предлаже Скупштини мере за унапређење ове области.

Чланови:

1. Миливоје Станковић - председник

2. Славиша Миличић

3. Иван Дробњак

4. Слободан Тодоровић

5. Марко Ристић

Посебна стална радна тела Скупштине су:

Савет за здравље општине Лапово као посебно стално радно тело Скупштине општине Лапово, образован је ради предузимања мера за обезбеђивање и спровођење активности у области здравствене заштите на територији општине Лапово, као и за обављање одређених активности у области заштите права пацијената, у складу са Законом.

Чланови:

1. Милица Илић , дипл.правник - представник Републичког фонда за здравственоосигурање

2. Драгана Голубовић Прешић, лекар - представник Дома здравља Лапово

3. Сандра Петровић Златковић, медицинска сестра - представник Дома здравља Лапово

4. Јелена Обрадовић – представник Института за јавно здравље Крагујевац

5. Радосав Павловић, лекар – одборник

6. Ирена Протић – представник Центра за социјални рад за општине Баточина, Рача и Лапово„Шумадија“ , одборник

7. Јована Павловић - медицинска сестра, представник јединице локалне самоуправе

Комисија за родну равноправност, као посебно стално радно тело Скупштине општине Лапово разматра из родне перспективе предлоге одлука и других општих аката које доноси Скупштина општине, прати остваривање равноправности полова, предлаже активности и предузимање мера, посебно оних којима се остварује политика једнаких могућности на нивоу општине.

Чланови:

1. Марија Нешић – председница,

2. Срђан Мујковић,

3. Ирена Протић,

4. Славиша Миличић,

5. Спасена Златковић.

Савет за младе општине Лапово, као посебно стално радно тело Скупштине, разматра питања у вези са унапређивањем положаја младих, даје мишљења на предлоге одлука и других општих аката које доноси Скупштина у областима од значаја за младе, иницира припрему пројеката и учешће Општине у пројектима и програмима за унапређење положаја младих, подстиче сарадњу Општине и омладинских организација и удружења и даје подршку реализацији њихових активности, даје мишљење о предлозима пројеката од значаја за младе који се делимично или у целини финансирају из буџета Општине и прати њихово остваривање, иницира и учествује у изради стратегије и локалних акционих планова из области положаја младих, прати њихово остваривање, обавља и друге послове од интереса за младе, у циљу стварања услова за квалитетнији живот младих и њихово активно учешће у савременим токовима развоја друштва.

Чланови:

1. Марко Танасковић – председник,

2. Марко Рајић,

3. Срђан Савић,

4. Александар Јончић,

5. Петар Петковић,

6. Далибор Исаковић,

7. Вељко Петровић.