Центар за социјални рад

Центар за социјални рад „Шумадија“ основан је 1986. године. Примарна делатност Центрa за социјални рад ”Шумадија” базира се на друштвеној и законској обавези у пружању одговарајућих облика, мера и услуга социјалне заштите лицима у стању социјалне потребе. Непосредна заштита корисника обавља се уз примену начела и метода комплексног социјалног рада. Седиште Центра је у Баточини, а у његовом саставу су одељења у Лапову и Рачи. Општина Лапово је права из области социјалне заштите дефинисала је Одлуком о социјалној заштити општине Лапово, која се са изменама и допунама примењује од 2014. године и прeдставља једну од основа рада Центра за социјални рад на локалном нивоу.

Адреса: Његошева 25, Лапово
Контакт телефон: 034/6851-362 Email: lapovo.csr@gmail.com
На територији општине Лапово услуге социјалне заштите пружају и:
  • Агенција „Нивеус тим“ – је агенција за пружање услуга социјалне заштите, основана је 2016. године у Горњем Милановцу. У сарадњи са овом Агенцијом, Општина Лапово пружа услугу Помоћи у кући одраслим и старим лицима преко запослених геронтодомаћица. Корисници ове услуге су старија лица којима је иста потребна према процени Центра за социлјани рад. Активности које ова услуга обухвата прописане у Правилнику о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите и усмерене су ка одржању и унапређењу квалитета живота корисника. У односу на процењено стање корисника, његове потребе и могућности, садржај услуге се прилагођава сваком кориснику и дефинише се у индивидуалном плану услуга. Планиране услуге могу се допуњавати и прилагођавати потребама корисника у одређеном временском периоду и у складу са специфичностима локалне заједнице.
  • Хуманитарна организација „Дечије срце“ – У сарадњи са Општином Лапово и Центром за социјални рад, „Дечије срце“ на територији општине пружа услугу личног пратиоца. Корисници услуге Лични пратилац детета су деца са сметњом у развоју, под условом да су укључена у васпитно-образовани процес, до краја редовног школовања, укључујући завршетак средње школе. Сврха услуге јесте пружање одговарајуће индивидуалне практичне подршке деци ради укључивања у редовно школовање и активности у заједници, ради успостављања што већег нивоа самосталности. Опис посла личног пратиоца зависи од индивидуалног плана подршке који за свако деце креирају стручњаци на основу процене потреба детета и у сарадњи са родитељима.