Општинска управа

Општинска управа врши управне послове у оквиру права и дужности Општине и одређене стручне и административно-техничке послове за потребе Скупштине општине, председника општине и Општинског већа.

Општинска управа:

 1. припрема прописе и друге акте које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;
 2. извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;
 3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
 4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;
 1. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
 2. води законом прописане евиденције и стара се о њиховом одржавању;
 3. обавља стручне и административно-техничке послове за потребе рада Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;
 4. доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и поверених послова, председнику Општине, Општинском већу и Скупштини општине, по потреби, а најмање једном годишње.

Општинска управа у обављању управног надзора може:

 1. наложити решењем извршење мера и радњи у одређеном року;
 2. изрећи новчану казну;
 3. поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни преступ и поднети захтев за покретање прекршајног поступка;
 4. издати привремено наређење, односно забрану;
 5. обавестити други орган, ако постоје разлози, за предузимање мера за које је тај орган надлежан;
 6. предузети и друге мере за које је овлашћена законом, прописом или општим актом.

 

Општинска управа поступа према правилима струке, непристрасно и политички неутрално и дужна је да сваком омогући једнаку правну заштиту у остваривању права, обавеза и правних интереса, да грађанима омогући брзо и делотворно остваривање њихових права и правних интереса, да грађанима даје потребне податке и обавештења и пружа правну помоћ, да сарађује са грађанима и да поштује личност и достојанство грађана.

Када органи Општине решавају о правима, обавезама или правним интересима физичког или правног лица, односно друге странке, Општинска управа по службеној дужности врши увид, прибавља и обрађује податке из евиденција, односно регистара које у складу са посебним прописима воде државни органи, органи територијалне аутономије, јединица локалне самоуправе и имаоци јавних овлашћења, у складу са законом. Увид, прибављање и обрада података из евиденција, односно регистара који се воде у електронском облику у овом поступку, врши се путем информационог система који обезбеђује сигурност и заштиту података о личности.

Основне унутрашње организационе јединице у ОУ су:

-Одељење за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове;

( руководилац - Зорица Миличић)

-Одељење за урбанизам, имовинско-правне и стамбено-комуналне послове;

(руководилац - Момчило Петровић)

-Одељење за буџет, привреду и финансије

( руководилац - Иван Гајић)

У одељењима као основним организационим јединицама формирају се одсеци  као уже унутрашње организационе јединице и то:

У  Одељењу за општу управу, друштвене делатности и заједничке послове:

 • Одсек за заједничке и скупштинске послове;

( Шеф Одсека – Мирјана Петковић)

У Одељењу за урбанизам, имовинско-правне и стамбено-комуналне послове:

 • Одсек за инспекцијске послове;

      ( Шеф Одсека – Марина Спасојевић)

У Одељењу за буџет, привреду и финансије:

 • Одсек за послове локалне пореске администрације;

( Шеф Одсека – Олгица Чучковић)

Начелник Општинске управе

Општинском управом руководи начелник.

За начелника Општинске управе може бити постављено лице које има стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци и положен државни стручни испит за рад у органима државне управе.

Начелника Општинске управе поставља Општинско веће, на основу јавног огласа, на пет година и начелник за свој рад и рад Општинске управе одговара Општинском већу.

Начелник Општинске управе може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Заменик начелника Општинске управе се поставља на исти начин и под истим условима као начелник.

Начелник Општинске управе општине Лапово је Никола Несторовић.

У оквиру Општинске управе, за вршење сродних послова, могу се образовати унутрашње организационе јединице.

Руководиоце организационих јединица у управи распоређује  начелник Општинске управе.