Одељење за урбанизам, имовинско-правне и стамбено-комуналне делатности

Одељење за урбанизам, имовинско-правне и стамбено-комуналне послове

Руководилац – Момчило Петровић

Одељење за урбанизам, имовинско-правне и стамбено-комуналне послове, у оквиру своје надлежности обавља послове који се односе на: припрему, доношење, евидентирање и чување планских докумената, организовање стручне контроле и јавни увид планских докумената, припремање нацрта одлука о изради планских докумената, спровођење урбанистичких и просторних планова, вођење централног регистра планских докумената, стања у простору, урбанистичко-техничких докумената, издавање информације о локацији, потврђивање урбанистичких пројеката, пројеката парцелације и препарцелације и исправке границе парцела, административне послове за потребе Комисије за планове. Одељење спроводи обједињену процедуру за: издавање  локацијских услова, издавање грађевинске дозволе, издавање решења у складу са чланом 145. Закона о планирању и изградњи, пријаву радова, пријаву контроле изграђеног темеља објекта, пријаву завршетка објекта у конструктивном смислу, достављање техничке документације на сагласност у погледу заштите од пожара, издавање употребне дозволе, прикључење објеката на инфраструктуру, упис права својине на изграђеном објекту, прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, за прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске дозволе и употребне дозволе из њихове надлежности, као и обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу и за упис права својине на изграђеном објекту, издаје решење о одобрењу извођења радова, води регистар обједињених процедура, врши обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта, доноси решење о уклањању објеката, осим у случају извршења инспекцијског решења. Припрема одлука и програма за постављање мањих монтажних објеката привременог карактера на површинама јавне намене (киосци, летње и зимске баште, тезге и други покретни мобилијар), одобрава постављање светлећих фирми и светлећих реклама, врши одређене теренске послове, послове статистике грађевинарства, одобрава постављање фирми, натписа и сл. Спроводи поступак озакоњења објеката и доноси решење о озакоњењу, у складу са законом, доставља правноснажно решење о озакоњену надлежним органима и организацијама, води службену евиденцију о издатим решењима о озакоњењу. Поступак регистрација стамбених заједница, вођење регистра стамбених заједница. Вођење поступка и доношење  решења о исељењу, у складу са законом и други послови у спровођењу закона који регулише становање и одржавање зграда. Послови који се односе на заштиту, очување и евиденцију непокретности у јавној својини општине, управљање, коришћење и располагање непокретностима у јавној својини општине и други послови у складу са Законом о јавној својини. Спровођење поступка експропријације, поступка конверзије права коришћења у право својине на грађевинском земљишту уз накнаду, поступка утврђивања земљишта за редовну употребу објекта, откуп станова у јавној својини општине. Израда нацрта аката о располагању непокретностима у јавној својини општине, послови везани за промет земљишта и зграда, право на претварање заједничких просторија у станове и надзиђивање зграда, признавање пречег права градње, послови на арондацији земљишта и размени земљишта између грађана и општине, води евиденцију и попис службених зграда и канцеларија, пословних зграда и пословног простора, стамбених зграда и станова, гаража и гаражних места, инфраструктурних и других објеката на којима је општина Лапово носилац права јавне својине, прибавља документацију подобну за упис права јавне својине на непокретностима и подношење захтева за упис права јавне својине на непокретностима у јавне књиге у корист општине Лапово. Врши послове у вези реализације програма енергетске ефикасности и обновљивих извора енергије у складу са законом и другим прописима, послове који се односе на уређење, развој и обављање комуналних делатности, вршење надзора над обављањем комуналних делатности у смислу квалитета и квантитета извршених услуга у складу са законом и одлукама. Послове у вези обављања такси превоза. Послове инспекцијског надзора у области саобраћаја, изградње, послове инспекцијског надзора у области комуналне делатности, послове инспекцијског надзора у области заштите животне средине, послове инспекцијског надзора у области основног и средњег образовања. Послове противпожарне заштите. Послови који се односе на припрему документације у области изградње, реконструкције и одржавања објеката од јавног интереса, врши послове планирања, послове управљања путевима – припреме и надзора над радовима који се односе на одржавање улица и путева на територији општине Лапово којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребна вредност улица и путева, врши послове надзора над инвестицијама општине, води информациону основу у области комуналне инфраструктуре. Обавља и друге послове утврђене законом, Статутом општине и другим прописима из делокруга рада Одељења.

Одељење обавља стручне послове за органе општине за области из надлежности Одељења, прати прописе из делокруга рада Одељења, предлаже начин решавања питања из своје надлежности и иницира доношење и измене одлука из свог делокруга рада.

–  Одсек за инспекцијске послове

Шеф Одсека – Марина Спасојевић