Општинско веће

Општинско веће општине Лапово

Општинско веће општине Лапово је извршни орган Општине Лапово који обавља послове утврђене Законом и Статутом Општине, а чине га председник општине, заменик председника општине, као  и пет чланова Општинског већа.

Председник општине је председник Општинског већа.

Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији.

Чланове Општинског већа бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.

Кандидате за чланове Општинског већа предлаже кандидат за председника општине.

Када одлучује о избору председника општине, Скупштина општине истовремено и обједињено одлучује о избору заменика председника општине и чланова Општинског већа.

Чланови Општинског већа не могу истовремено бити и одборници, а могу бити задужени за једно или више одређених подручја из надлежности Општине.

Решење о задужењу изабраних чланова Општинског већа доноси председник општине, одређујући задужења чланова Општинског већа према областима прописаним Одлуком о Општинском већу.

Чланови Општинског већа су:

 • Борислав Јовановић – привредна делатност, урбанизам, путеви и инфраструктура
 • Адам Анђелковић – пољопривреда и заштита животне средине,
 • Петар Златковић – угоститељство, туризам, култура и јавни ред,
 • Небојша Милетић – буџет и финансије,
 • Бојан Јончић – социјална заштита, друштвена брига о деци, спорт, омладина и образовање.

 

Надлежност

Општинско веће:

 1. предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
 2. непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
 3. доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
 4. врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим  актом или одлуком које доноси Скупштина општине;
 5. решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
 6. прописује посебне елементе процене ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из изворне надлежности Општине, као и посебне елементе плана одређеног инспекцијског надзора из изворне надлежности Општине;
 7. прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа чији је оснивач Општина;
 8. подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа;
 9. предлаже акта које доноси Скупштина општине ради заштите општег интереса у јавном предузећу и друштву капитала чији је оснивач Општина;
 10. одлучује решењем о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве;
 11. стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике;
 12. поставља и разрешава начелника Општинске управе;
 13. поставља општинског правобраниоца;
 14. доноси План одбране Општине који је саставни део Плана одбране Републике Србије, усклађује припреме за одбрану правних лица у делатностима из надлежности Општине са Планом одбране Републике Србије, доноси одлуку о организовању и функционисању цивилне заштите и јединица опште намене;
 15. доноси Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и План заштите од удеса;
 16. образује жалбену комисију;
 17. образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
 18. информише јавност о свом раду;
 19. доноси пословник о раду на предлог председника Општине;
 20. врши и друге послове, у складу са законом.