Општинска библиотека „Слово” је једина јавна библиотека на територији општине Лапово. Основана 1995. године од стране Скупштине општине Лапово. Своју делатност заснива на раду на публикацијама и са корисницима и организовању различитих видова културно-просветних програма (књижевне вечери, представљање књига, изложбе, предавања, радионице, хуманитарне и друге акције). У библиотеци успешно функционишу Интернет клуб са три рачунара и Дечји кутак. Под окриљем библиотеке већ 26 година постоји Књижевни клуб „Милорад Бранковић“ који окупља књижевне ствараоце из Лапова и околине.

У Фонду монографских публикација има 30.000 књига. Највише је публикација из домаће и преведене књижевности, следе књиге за децу, па књиге из стручних области. У овом фонду су и књиге на страном језику: француском, немачком, енглеском и италијанском. Фонд серијских публикација се у току сваке године принавља са 10 наслова новина и часописа. Библиотека велику пажњу посвећује набавној политици, тако да поседује све најактуелније наслове, а у складу са

Библиотека је од 2011. део COBISS „породице“ и повезана је са другим библиотекама у национални библиотечко-информациони систем

У Завичајном фонду (територија општине Лапово) читаоцима су доступне књиге, чланци из периодике о Лапову, фотографије и друга некњижна грађа. У Фонду некњижне грађе који је у процесу сређивања се налазе: картографска, аудио-визуелна и остала грађа. Библиотека поседује Легат Вере и Милана Станковића и Легат Драгомира Чолића, док је Легат Милорада Бранковића у припреми. Корисници имају могућност да у читаоници користе публикације из Референсног фонда јер њих није могуће позајмити.

Лаповачка библиотека има укупно 800 чланова. Традиционално, почетком сваке године награђује најактивније кориснике.

Издавачка делатност библиотеке се заснива на објављивању књига завичајног карактера (19 наслова до сада). У периоду од 2001. до 2004. установа је била издавач „Гласа Лапова“, листа Општине Лапово. Писани траг о раду Библиотеке и јединице локалне самоуправе од 2020. године налази се у листу „Слово о Лапову“ који излази четири пута годишње и доносити вести из библиотекарства, књижевности, културе и завичајности (остале области пословања и заједништва на територији нашег оснивача).

У остваривању наведених делатности Библиотека сарађује са просветним установама из Лапова, културним установама и издавачким кућама из округа и шире, књижевним клубовима из читаве Србије и са локалним и окружним хуманитарним удружењима. За свој рад Библиотека је добила општинско признање за област културе.

Адреса: Његошева 6а

Телефон и факс: 034/852-198

Email: biblioteka-slovo@hotmail.com