Статут општине

Статут општине Лапово, у складу са законом, уређује права и дужности општине Лапово и начин њиховог остваривања, број одборника Скупштине општине Лапово, организацију и рад органа и служби, начин управљања грађана пословима из надлежности Општине, услове за остваривање облика непосредне самоуправе, спровођење поступка јавне расправе приликом припреме општих аката утврђених овим статутом, услове и облике остваривања сарадње и удруживања Општине, заштиту локалне самоуправе и друга питања од значаја за Општину.