Вести

Регистар извора загађивања

У складу са Законом о заштити животне средине («Службени гласник РС«, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др. закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 – одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – др. закон и 95/2018 – др. закон) и Правилником о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података (“Сл. гласник РС”, бр. 91/2010, 10/2013, 98/2016 и 72/2023), општина Лапово води Локални регистар извора загађивања животне средине.

Податке за Локални регистар извора загађивања достављају привредна друштва и друга правна лица и предузетници која испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитета у одговарајућим привредним делатностима, као што је наведено у Прилогу бр. 1. – Листа 2. – Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за Локални регистар извора загађивања, који је саставни део првилника.

За потребе регистра прикупљају се подаци о:

    • загађујућим материјама које се емитују у животну средину, а које су дате у Прилогу бр. 2;

    • загађујућим материјама које се емитују у ваздух, дате у Прилогу бр. 3;

    • загађујућим материјама које се емитују у воду, дате у Прилогу бр. 4;

    • за потребе извештавања о отпаду достављају се подаци о количинама и карактеристикама неопасног и опасног отпада који се производи у постројењима делатности наведених у Прилогу бр.1. Листа 2.

Подаци за регистар достављају се на обрасцима, и то

1) Образац бр. 1– Општи подаци о извору загађивања;
2) Образац бр. 2 – Емисије у ваздух;
3) Образац бр. 3– Емисије у воде;
4) Образац бр. 4 – Емисије у земљиште;
5) Образац бр. 5 – Управљање отпадом.

Обрасци се попуњавају у електронској форми у складу са Упутством, а материјал доставља на следећи начин:

један комплет образаца електронски на ЦД-у или на имејл-адресе:

ivan.gajic@lapovo.ls.gov.rs

marina.spasojevic@lapovo.ls.gov.rs

Подаци се достављају општини Лапово, Његошева 18, најкасније до 31. марта текуће године за податке из претходне године. У случају питања или недоумица око достављања података можете се обратити Општинској управи Лапово, Одељењу за привреду и инспекцијске послове на контакт телефон 063/109-67-57.

 

Документа за преузимање:
Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за Локални регистар извора загађивања
Списак загађујућих материја
Списак загађујућих материјакоји се емитују у ваздух
Списак загађујућих материја које се емитују у воде

 

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *