Објављивањем одлуке Уставног Суда Србије  IУз-60/2021, 14. фебруара 2024. године („Службени гласник РС“, број 11/24), престао је да важи  члан 13. став 1. Закона о финансијској подршци породици са децом, у делу који гласи: „одсуства због компликација у вези са одржавањем трудноће, или“ и у делу који гласи: „уколико није коришћено одсуство због компликација у вези са одржавањем трудноће“.

Од 14. фебруара 2024. године, члан 13. став 1. Закона о финансијској подршци породици са децом гласи: „Основица накнаде зараде, односно накнаде плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, за лица из члана 12. овог закона, утврђује се на основу збира месечних основица на који су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде, за последњих 18 месеци који претходе првом месецу отпочињања породиљског одсуства.“ 

Министарство за бригу о породици и демографију, 22. фебруара 2024. године, проследило је Општинским – градским управама  Инструкцију о поступању општинских – градских управа  у примени и  спровођењу одлуке Уставног суда Републике Србије Бр. IУз-60/2021 број: 401-00-00021/2024-03  од 22.02.2024. године.                                   

Општинска – градска управа преиспитаће по службеној дужности сва решења којима је одлучено о праву на накнаду зараде, односно накнаду плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, а која нису коначна и правноснажна.

Корисници права којима је решење достављено почев од 19. априла 2019. године  могу поднети, уколико сматрају да им је право повређено, захтев за измену појединачног акта (решења) које је коначно и правноснажно.

ЗАХТЕВ СЕ ПОДНОСИ НА УТВРЂЕНОМ ОБРАСЦУ (У ПРИЛОГУ) ОПШТИНСКОЈ – ГРАДСКОЈ УПРАВИ КОЈА ЈЕ ДОНЕЛА ПОЈЕДИНАЧНИ АКТ (РЕШЕЊЕ).

Рок за подношење наведеног захтева је шест месеци од дана објављивања одлуке Уставног суда, а како је одлука објављена 14. фебруара 2024. године, то рок за подношење захтева за измену појединачног акта (решења) истиче 14. августа 2024. године.

Обавештење

Образац за захтев за измену решења по одлуци Уставног суда

Обавештење можете погледати и на званичном сајту Министарства за бригу о породици, овде.

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *