На основу члана 18. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, бр. 92/23), чл. 3. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, бр. 6/24) и члана 58. Статута општине Лапово („Службени гласник општине Лапово“, бр. 2/19), Општинско веће општине Лапово, на седници одржаној дана 01. марта 2024. године, доноси

О Д Л У К У

I  ОПРЕДЕЉУЈУ СЕ средства у износу од 500.000,00 динара за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања дефинисаног чланом 15. Закона о јавном информисању и медијима, на територији општине Лапово у 2024. години.

II Средства из става 1. ове Oдлуке расподељују се за суфинансирање пројеката производње медијских садржаја путем јавног конкурса.

III   Број и врста конкурса, као и износ средстава опредељених за сваки конкурс из стaва 2. ове Одлуке, биће предмет посебне одлуке.

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење ове одлуке налази се у члану 18. Закона о јавном информисању и медијима и члану 3. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања којима је прописано да Република Србија, аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе обезбеђује из буџета део средстава за остваривање јавног интереса у области јавног информисања и да их расподељује на основу спроведених јавних конкурса и појединачним давањима, на основу принципа о додели државне помоћи и заштити конкуренције, без дискриминације.

С обзиром на то да су Нацртом Одлуке о буџету општине Лапово планирана средства у износу од 500.000,00 за суфинансирање пројеката у области јавног информисања у 2024. години на територији општине Лапово, донета је одлука као у тексту. Уколико коначном Одлуком о буџету општине Лапово за 2024. годину буде опредељен другачији износ, Општинско веће ће ускладити ову одлуку са опредељеним средствима. На основу свега наведеног одлучено је као у диспозитиву.

Oдлука о опредељивању средстава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања у 2024. години

 Oдлука о расписивању Јавног позиваза учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Лапово у 2024. години

Јавни позив за учешће на Конкурсу за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Лапово у 2024. години.

Пријава за суфинансирање пројеката у области јавног информисања (Образац 1)

Буџет пројекта и финасијски извештај(Образац 1, Образац 1а и Образац 2)

Бодовна листа за оцену пројекта производње медијских садржаја (Образац 4)

Образац за пријаву за члана комисије (Образац 3)

Ревидирана пријава за суфинансирање пројекта у области јавног информисања, Образац 1А

Изјава о објављивању емитовању произведеног медијског садржаја (Образац 6)

Изјава о реализовању планираних активности (Образац 7)

Наративни и финансијски извештај о реализацији пројекта у области јавног информисања (Образац 2)

Правилник о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања broj 6 od 26.01. 2024.godine

Leave a Reply

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *